fbpx

Terms & Conditions

Toepassing

Alle verkopen van de producten van de verkoper geschieden volgens de hierna volgende voorwaarden, die voorrang hebben op alle bedingen in de bestelling / aanvaarding van de koper, met inbegrip van de algemene voorwaarden van de koper, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, en In dat geval onder nauwkeurige aanduiding van de punte nwaarvan deze verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijken.

Offerte en orderbevestiging

Wat de aankooporders betreft, komt een overeenkomst van levering slechts tot stand wanneer de koper een schriftelijke orderbevestiging van de verkoper heeft ontvangen.

Productinformatie

Informatie, technische gegevens, inventaris en prijzen betreffende de producten van de verkoper, vermeld in catalogi, folders, websites en ander schriftelijk materiaal, gelden slechts bij benadering en zijn voor verkoper niet bindend, tenzij in een schiftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders vermeld.

Alle vóór of na het sluiten van een overeenkomst aan de koper ter hand gestelde tekeningen en technische specificaties blijven eigendom van de verkoper. Geen materiaal mag zonder schriftelijke toestemming van de verkoper door de koper worden gebruikt of gekopieerd, noch worden vermenigvuldigd, aan derden ter hand gesteld of ter kennis van derden worden gebracht voor een ander doel dan de uitvoering van de gesloten overeenkomst.  

Bij niet-afsluiten van een overeenkomst dienen alle overhandigde documenten aan de verkoper te worden teruggezonden, en ook in dat geval mag het materiaal niet worden gekopieerd of algemeen gebruikt, noch ter kennis van derden worden gebracht. 

De verkoper is niet verantwoordelijk voor de keuze van het product door de koper, met inbegrip van de comptabiliteit van het product, het gebruik en de resultaten, tenzij het contract daar uitdrukkelijk naar verwijst. 

De verkoper is niet verantwoordelijk voor de keuze van de koper van eventuele aanvullende uitrusting en gevraagde diensten voor gebruik met het product, evenals de toepassing en de resultaten ervan. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, voor zover dze wijzigingen geen belangrijke beperkingen van de toepassingen veroorzaken.

Prijswijzigingen

De verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen in geval van belangrijke wijzigingen in de wisselkoersen, prijsstijgingen van grondstoffen, politieke gebeurtenissen of andere omstandigheden waarop de verkoer geen invloed heeft, tenzij in een schriftelijke overeenkomst is bepaald dat de verkoper niet gerechtigd is een dergelijk voorbehoud te maken.

Risico-overdracht

Het risico voor het product gaat over bij levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dergelijk eovereenkomsten worden gesloten volgens de terminology van de Incoterms 90.

Tijdstip van levering; vertragingen

De overeengekomen levertijd is slechts bij benadering en onder voorbehoud van volledige goedkeuring van de inhoud van de overeenkomst, bijvoorbeeld geaccepteerde tekeningen en definitief bevestigde afmetingen.

Indien gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is overeengekomen, is het een voorwaarde dat deze betalingen ook daadwerkelijk zijn geschied? Bij gebreke van een exacte leverdatum, doch wel van een leveringstermijn, wordt deze termijn gerekend vanaf de datum waarop de verkoper alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens heeft ontvangen en mits eventueel overeengekomen vooruitbetalingen zijn verricht.

De verkoper is nooit aansprakelijk voor vertragingen, tenzij deze te wijten zijn aan grove schuld zijnerzijds. De verkoper is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade, winstderving, verlies op in voorraad gehouden goederen, schade veroorzaakt door vertraagde bouwwerkzaamheden of andere contractwerkzaamheden of einige andere directe of indirecte schade of directe of indirecte kosten veroorzaakt door vertraagde leveringen. Indien zich vertragingen voordoen, en indien de verkoper op verzoek van de koper geen leveringstermijn kann opgeven, heeft de koper het recht de bestelling te annuleren en terugbetaling van de eventuele (vooruit)betaling te eisen, op voorwaarde dat de producten niet speciaal volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd.
Bovenstaande verklaring omschrijft de maximale verantwoordelijkheid van de verkoper met betrekking tot vertragingen.

Betaling, eigendomsvoorbehoud tot betaling is geschied

De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor tot de betaling van de overeengekomen prijs. 

De verzekering dient de volledige nieuwwaarde van de betrokken goederen te dekken. Tot kort voor de datum van levering heeft de verkoper het recht te eisen, en is de klant verplicht een bankgarantie te geven, onmiddelijk opeisbaar bij een erkende bank, voor het totale aankoopbedrag inclusief kosten en uitgaven.

Voor de levering van producten die deel moeten uitmaken van een ander product, heeft de verkoper ten allen tijde het recht te eisen en is de koper gehouden een bankgarantie te geven, die onmiddelijk opeisbaar is bij een erkende bank, voor een bedrag dat overeenkomt met de koopsom voor de op het betreffende tijdstip geboekte, maar nog niet betaalde delen.

Indien de koper een dergelijke bankgarantie niet op eerste verzoek afgeeft, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk als niet nagekomen te beschouwen en is de verkoper gerechtigd levering te vorderen van niet gebruikte en niet betaalde producten. De koper is derhalve niet in staat met deze producten te werken of deze anderszins te gebruiken.

Betaling dient te geschieden op het in de factuur vermelde tijdstip. Indien de koper niet tijdig betaalt, behoudt de verkoper zich het recht voor om 2% rente op achterstallige betalingen in rekening te brengen voor elke nieuwe maand. Dezelfde intrest wordt aangerekend indien uitstel van betaling wird toegestaan. 

De koper is niet gerechtigd betalingen achter te houden of te verrekenen met beweerde vorderingen die door de verkoper niet zijn erkend. Indien de koper het product niet op het overeengekomen tijdstip wenst te ontvangen, is hij verplicht te betalen als ware de levering volgens afspraak geschied.

Verpakking

Wegwerpverpakking is inbegrepen in de prijs en zal niet terugbetaald worden in geval van een eventuele terugzending. Herbruikbare verpakking wordt in rekening gebracht en gecrediteerd aan de klant in geval van een snelle en veilige terugzending, franco. 

De koper zal de verkoper vergoeden voor alle kosten of lasten waarvoor de verkoper wettelijk aansprakelijk wordt met betrekking tot het verwijderen en afvoeren van verpakkingsmateriaal.

Eigendoms / zakelijke rechten

De koper verkrijgt geen eigendoms- en/of uitvindersrechten / andere immateriële rechten op computerprogramma’s die voor producten zijn gebruikt, noch op tekeningen, ontwerpen, technische oplossingen e.d. al dan niet individueel voor rekening van de koper vervaardigd, aangezien de koper slechts gerechtigd is dergelijk materiaal te gebruiken in relatie tot de overeengekomen toepassing van het product.

Klachten

De koper dient de geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst en vóór ingebruikneming te controleren op eventuele gebreken en op de juiste hoeveelheid. 

Klachten over gebreken die bij een algemene inspectie zijn geconstateerd of hadden moeten worden geconstateerd, dienen terstond en uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de producten te worden ingediend. Indien de klacht niet binnen de gestelde termijn is ingediend, verliest de koper zijn recht om te reclameren. Klachten over afwijkingen in hoeveelheid en beschadigingen aan het product moeten onmiddelijk worden ingediend bij de eventuele vervoerder en bij de verkoper. Anders verliest de koper zijn recht om over dergelijke gebreken te reclameren.

Aansprakelijkheid voor tekortkomingen

Op Voorwaarde dat de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden nageleefd en dat tijdig wordt gereclameerd, zal de verkoper de tekortkomingen verhelpen die zich voordoen gedurende een periode van 12 maanden vanaf de leveringsdatum. 

De verantwoordelijkheid omvat niet de gebreken die zijn veroorzaakt door factoren die zijn ontstaan nadat het risico op de koper is overgegaan. Herstel vindt slechts plaats door aanpassing, herstel, of vervanging van (onderdelen van) het product naar keuze van de verkoper. 

Loon betaald voor demontage en montage wordt niet gerestitueerd. Indien demontage en montage meer dan het product betreffen, zijn ook deze werkzaamheden en kosten voor de verkoper niet van beland. De koper dient de verkoper onverwijld schriftelijk te reclameren met vermelding van de tekortkoming. De klacht moet onmiddelijk worden ingediend, indien er reden is om aan te nehmen dat er sprake zou kunnen zijn van schade.

Indien de koper de verkoper niet binnen de gestelde termijn van een gebrek in kennis stelt, verliest de koper zijn recht om een vordering in te stellen.

Terugzending van gerepareerde onderdelen of terugzending van het product is voor rekening van de verkoper, die de eventueel vervangen onderdelen overneemt. Tenzij anders overeengekomen, betaalt de koper de extra kosten die kunnen ontstaan indien het product zich op een andere plaats bevindt dan de in de overeenkomst vermelde bestemming of, bij gebreke daarvan, de plaats van levering. 

Indien het product is veranderd of iemand anders dan de verkoper of een door de verkoper aangewezen reparateur heeft getracht het product te repareren, of indien het product schade heeft opgelopen of voor ongeschikte doeleinden is gebruikt, of indien installatie, bediening en onderhoud niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de verkoper, kann de verkoper weigeren de tekortkoming kosteloos te verhelpen. 

Gebreken veroorzaakt door omstandigheden waarvoor de koper of iemand anders verantwoordelijk is, of die pas na het verstrijken van der hersteltermijn bekend worden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper. 

Onder de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen niet de gebreken, die zijn ontstaan aan materialen, die door de opdrachtgever of door een door de opdrachtgever aangewezen medeproducent/leverancier ter beschikking zijn gesteld of aan door hem bestelde of voorgeschreven constructies.

Indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet, kann de koper een evenredige vermindering van de koopsom vorderen, doch niet meer dan 15% van de overeengekomen koopsom. In geval van een wezenlijke tekortkoming kann de koper de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de verkoper ontbinden, onder gelijktijdige vordering van vergoeding van zijn schade, te weten max. 15% van de overeengekomen koopsom.

Bovenstaande voorwaarden zijn de maximale verplichtingen van de verkoper met betrekking tot tekortkomingen. Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, winstderving, kosten of schadevergoeding etc.

Aansprakelijkheid voor het veroorzaken van shade (productaansprakelijkheid)

De verkoper is aansprakelijk voor lichamelijk letsel volgens de wetgeving betreffende productaansprakelijkheid. 

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan onroerende en persoonlijke zaken die ontstatt terwijl het product in het bezit van de koper is. De verkoper is evenmin aansprakelijk voor schade aan producten die door de koper zijn vervaardigd of producten waarin dergelijke onderdelen zijn verwerkt. Bovendien is de verkoper alleen verantwoordelijk voor schade aan onroerende en persoonlijke goederen, als kann worden bewezen dat de schade is veroorzakt door fouten of nalatigheid van de verkoper of anderen voor wie de verkoper verantwoordelijk is.

De verkoper is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, winstderving of andere indirecte schade. Indien aan de verkoper een productaansprakelijkheid jegens een derde is opgelegd, is de koper gehouden de verkoper te vrijwaren in dezelfde mate als de verkoper ansprakelijk is in de drie voorafgaande paragrafen.

Deze beperkingen van de aansprakelijkheid van de verkoper zijn niet geldig, indien de verkoper blijk heeft gegeven van grove nalatigheid. Indien de derde overeenkomstig dit punt schadevergoeding eist van een van de partijen, dient hij de andere partij daarvan onmiddelijk in kennis te stellen.

De koper is verplicht de rechter of het scheidsgerecht een vordering tegen hem in te laten stellen die betrekking heeft op vorderingen die tegen de verkoper zijn ingesteld wegens schade die door het product zou zijn veroorzaakt.

Overmacht

De verplichtingen van de verkoper worden opgeschort en kunnen worden opgeheven wanneer de niet-nakoming te wijten is aan omstandigheden buiten de will van de verkoper. 

Plaats en recht

Elk verschil dat voortvloeit uit het contract zal worden beslecht voor een Luxemburgse rechtbank. De verkoper heeft echter het recht om arbitrage te eisen volgens de algemene regels van het arbitragecentrum van de kamer van koophandel van het Groothertogdom Luxemburg. Een regeling door middel van arbitrage sluit niet uit dat een gerechtelijk bevel kan worden uitgevaardigd of dat andere voorlopige rechtsmiddelen kunnen worden aangewend bij de desbetreffende rechterlijke instanties.