fbpx

Herroeping:

Bevalt jouw mokeg je niet? Dat is jammer en spijt ons zeer. 

Desalniettemin heb je natuurlijk wel het recht van ontbinding tot 14 dagen na ontvangst van de goederen. 

Hier lees je hoe: 

Herroepingsrecht voor consumenten

Het herroepingsrecht (levering van goederen en verlening van diensten) geldt uitsluitend voor consumenten. Een klant is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor een doel dat noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. 

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn bedraagt veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons schriftelijk (mokeg s.à.r.l., Op der Haart 28, 9999 Wemperhardt, Luxemburg) of via e-mail (cheers@mokeg.com) op de hoogte te stellen door middel van het bijgevoegde voorbeeldformulier of op een andere manier die uw intentie tot herroeping van de overeenkomst duidelijk kenbaar maakt. 

Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het deze schriftelijke kennisgeving van de uitoefening van uw herroepingsrecht vóór  het einde van de herroepingstermijn te verzenden. 

Gevolgen van herroeping 

Indien u deze overeenkomst herroept, betalen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terug. 

Wij zullen voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. 

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. 

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de producten die via pakketten kunnen worden verzonden, alsmede de directe kosten voor het terugzenden van de producten die niet via pakketten kunnen worden verzonden. 

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de aard, eigenschappen en werking van de goederen. 

Criteria voor uitsluiting of verstrijken

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten 

  • voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument van belang is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemp;
  • voor de levering van producten, die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
  • voor goederen die gratis werden ontvangen of voor producten warvoor alleen de verzendkosten in rekening worden gebracht;

Het herroepingsrecht  vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten

  • voor de levering van verzegelde producten, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering werd verwijderd;
  • voor de levering van producten, indien deze na de levering wegens hun toestand onlosmakelijk met andere goederen werden vermengd; 

Voorbeel herroepingsformulier 

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

Aan: mokeg s.à.r.l., Op der Haart 28, 9999 Wemperhardt, Luxemburg OF cheers@mokeg.com

Betreft: Herroeping van het contract

Hierbij herroep ik het door mij gesloten contract voor de aankoop van het volgende product: (Vul de productnaam / het productnummer in zoals vermeld op uw orderbevestiging.)

Besteld op:

Ontvangen op:

Naam van de klant:

Adres van de klant:

Handtekening van de klant (in geval van communicatie op papier):

Datum van indiening: